Nummers

KvK 58381937
BTW 152491466.B01

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.         Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met LEAD Juridisch Advies worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Deze algemene voorwaarden worden bij opdracht toegezonden en liggen ter inzage bij LEAD Juridisch Advies, eenmanszaak, kvk nummer 58381937, gevestigd te Oisterwijk, 5061 PA, Almijstraat 14.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LEAD Juridisch Advies en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 7. Indien LEAD Juridisch Advies niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LEAD Juridisch Advies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 8. LEAD Juridisch Advies behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2          Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever aan LEAD Juridisch Advies de mondelinge of schriftelijke opdracht geeft om de desbetreffende diensten te verrichten. Zo nodig wordt de overeenkomst van opdracht schriftelijk bevestigd door middel van ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtgever en LEAD Juridisch Advies .

 2. Alle opdrachten aan LEAD Juridisch Advies worden met terzijde stelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd en het staat LEAD Juridisch Advies vrij – onder haar verantwoordelijkheid – een verleende opdracht (mede) te laten uitvoeren door één of meer personen die niet direct of indirect aan LEAD Juridisch Advies zijn verbonden.

 3. LEAD Juridisch Advies is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. LEAD Juridisch Advies staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 3          Honorarium

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honoraruim worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van LEAD Juridisch Advies.

 2. Over alle door LEAD Juridisch Advies verrichte diensten is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.

 3. In beginsel zal maandelijks een tussentijdse declaratie worden verzonden. LEAD Juridisch Advies is gerechtigd bij aanvang van de diensten van opdrachtgever betaling van een voorschot (terzake honorarium vermeerderd met BTW) te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse en/of einddeclaratie.

Artikel 4          Betaling

 1. Betaling van facturen van LEAD Juridisch Advies dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente.

 3. Indien, bij uitblijven van tijdige betaling, ook na aanmaning geen betaling volgt, is LEAD Juridisch Advies gerechtigd alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn ter invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.

 4. Alle (buiten) gerechtelijke kosten verband houdende met invordering van facturen zijn voor rekening van opdrachtgever, een en ander met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag.

Artikel 5          Opschorting diensten

Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan is LEAD Juridisch Advies gerechtigd alle werkzaamheden voor opdrachtgever terstond op te schorten, zonder dat LEAD Juridisch Advies daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 6          Overmacht

 1. LEAD Juridisch Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LEAD Juridisch Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEAD Juridisch Advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. LEAD Juridisch Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LEAD Juridisch Advies haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. LEAD Juridisch Advies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voorzoveel LEAD Juridisch Advies ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEAD Juridisch Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 7          Aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door LEAD Juridisch Advies leidt tot aansprakelijkheid, dan is die aansprakelijkheid beperkt maximaal tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald onder de door LEAD Juridisch Advies afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico.

 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan LEAD Juridisch Advies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is LEAD Juridisch Advies voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van LEAD Juridisch Advies jegens opdrachtgever uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door opdrachtgever aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal het honorariumbedrag dat LEAD Juridisch Advies voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen.

 4. Tot de directe schade behoren in géén geval: bedrijfsschade, gevolgschade, gemiste besparingen, productieverlies, omzet- en/of winstderving evenmin als waardevermindering van producten.

 5. LEAD Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of niet tijdige aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere schade veroorzakende apparatuur. LEAD Juridisch Advies kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

 6. LEAD Juridisch Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, notarissen, belastingsadviseurs, advocaten, procureurs, deurwaarders en /of deskundigen.

 7. Bij de uitvoering van een opdracht mag LEAD Juridisch Advies mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan LEAD Juridisch Advies zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan LEAD Juridisch Advies worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van LEAD Juridisch Advies van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

 8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij LEAD Juridisch Advies te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 8          Vrijwaring

 1. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt door LEAD Juridisch Advies uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte diensten geen rechten ontlenen.

 2. Opdrachtgever vrijwaart LEAD Juridisch Advies en personen die niet direct of indirect aan LEAD Juridisch Advies zijn verbonden (haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen) tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de diensten die LEAD Juridisch Advies ten behoeve van opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.

 Artikel 9          Toepasselijk recht en geschillenregeling

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van LEAD Juridisch Advies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LEAD Juridisch Advies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.