Nummers

KvK 58381937
BTW 152491466.B01

LEAD Vastgoedadvies

Aan- en verkoop van onroerende goederen

Het vastgoedrecht gaat verder dan alleen de aan- en verkoop van onroerende goederen. Denk hierbij aan de vestiging van beperkte rechten zoals erfpacht, opstal en de bijbehorende wetgeving of het sluiten van een huurovereenkomst. Daarnaast spelen zaken als hypotheek, pandrecht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en/of recht van eerste koop .

Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of exploiteren van vastgoed krijg je te maken met complexe en soms zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je geen financiële risico’s loopt is het van belang dat je volledig op de hoogte bent van alle juridische aspecten. Dit kan ingewikkelde, dure procedures en geschillen voorkomen.

LEAD Juridisch Advies zorgt voor het volledige juridische inzicht bij het doorlopen van een vastgoedproject en/of het beheren van vastgoed. Immers een goede contractuele vastlegging draagt bij aan het voorkomen van misverstanden en schadeposten in de toekomst.


Second opinion

Juridisch advies nodig op het terrein van gebouwde of (nog) niet gebouwde onroerende zaken?

LEAD Juridisch Advies is specialist in het opstellen van allerlei vastgoedcontracten zoals koop-, huur- en overig vastgoedovereenkomsten, en met name de specifieke clausules in dergelijke overeenkomsten. Kun je als ondernemer danwel consument hulp gebruiken bij het opstellen of het controleren van vastgoed gerelateerde contracten neem dan contact op voor de mogelijkheden en tarieven.


Beëindiging (huur)overeenkomst

In sommige gevallen loopt een samenwerking spaak danwel kunnen of willen partijen hun verplichtingen zoals opgenomen in een contact niet (meer) nakomen. De beëindiging van een (huur)contract kan verstrekkende gevolgen hebben voor partijen. LEAD Juridisch Advies bekijkt op welke manier de bepalingen moeten worden uitgelegd en hoe een eventueel nieuw contract of een vaststellingsovereenkomst moeten worden opgesteld. Met een juiste advisering kunnen nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt.

 


Due diligence onderzoek

Bij de aankoop van vastgoed ziet een juridisch onderzoek op controle van huurcontracten, publiekrechtelijke aspecten van het vastgoed en/of de eigendomsverkrijging.

LEAD Juridisch Advies doet onderzoek naar de wijze waarop de verkoper de eigendom heeft verkregen. Hierbij wordt de akte bestudeert waarbij de verkoper de eigendom (of beperkte rechten) heeft verkregen. Verder wordt onderzocht of er derden zijn die beperkte rechten of andere aanspraken hebben op het vastgoed. Bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buren of een voorkeursrecht tot koop. Of is een bouwcomplex gesplitst in appartementsrechten?

Een due diligence onderzoek is van belang om bij een voorgenomen aankoop eventuele risico’s in kaart te brengen en mogelijke struikelblokken boven tafel te krijgen. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarvoor een due diligence relevant kan zijn zoals voor (her)financiering, (her-) ontwikkeling van vastgoed of bij verkoop van vastgoed.